Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf


De Bijbel - Gods Woord

De Bijbel bestaat uit verschillende boeken die zijn geschreven door verschillende mensen, maar deze boeken laten toch een onderlinge samenhang zien. Dit is mogelijk omdat de schrijvers door God Zelf geïnspireerd zijn. In de Bijbel heeft God Zichzelf aan ons geopenbaard met gebruikmaking van menselijke schrijvers die geleid werden door Gods Geest. (2 Petrus 1:21)

 • We erkennen dat de Bijbel meer is dan alleen een boek, maar dat het een Heilig Boek is waaruit God tot ons wilt spreken.
 • Wij geloven dat de Bijbel kennis geeft van Gods karakter en wie Hij wil zijn voor mensenlevens.
 • Als Kerk aan Huis Overschie geloven wij alles wat er staat geschreven in de Bijbel (Psalm 119:160) en hierop zijn onze geloofsuitingen gebaseerd.

De doop

Als Kerk aan Huis Overschie erkennen we het belang van de doop, zoals die is ingesteld in het nieuwe verbond en zoals die in het nieuwe testament van de bijbel onder andere werd verkondigd door Johannes de doper (Lucas 3:3).

We erkennen het belang van de doop als uiting van ons geloof, en als teken van het verbond dat God met ons heeft gesloten. We geloven dat dit een persoonlijk verbond inhoudt, dat leidt tot een persoonlijke relatie tussen ons en God. Tegelijkertijd is het dopen van leerlingen van Jezus een expliciete opdracht van Jezus zelf als onderdeel van zijn grote zendingsopdracht om mensen het goede nieuws bekend te maken en te onderwijzen (Matteüs 28:19).

We geven, als Kerk aan Huis Overschie, invulling aan die opdracht op basis van de volgende principes:

 • De doop in water is een zichtbaar teken en gevolg van de innerlijke bekering van een persoon.
 • We dopen mensen die een zelfstandige keuze hebben gemaakt Jezus als Heer en Heiland te accepteren, dit noemen we de "geloofsdoop".
 • Tenzij het door omstandigheden niet mogelijk is, dopen wij normaliter de doop door totale onderdompeling.

Avondmaal

Het avondmaal is een van de belangrijke pijlers van het christelijk geloof.

We vieren het avondmaal met elkaar, om samen te gedenken dat Jezus voor ons stierf aan het kruis, en de overwinning die Hij daar voor ons behaald heeft.

Jezus zelf heeft dit bij zijn leerlingen ingesteld toen hij bij de pesachmaaltijd het brood brak, en de beker rond deelde, en aangaf dat we dit telkens moesten doen om Hem te gedenken. (Lucas 22:19-20). Wij geloven dat Jezus het avondmaal voor iedere gelovige heeft ingesteld, totdat hij terugkomt, en dat het een essentieel onderdeel is van onze samenkomsten en ons geloofsleven om dit te vieren.

Als Kerk aan Huis Overschie geven we invulling aan deze opdracht, en vieren we regelmatig het avondmaal met elkaar door middel van brood en druivensap, op basis van deze principes:

 • Het avondmaal is bedoeld voor iedereen die gelooft in Jezus als redder voor zijn persoonlijk leven en iedere gelovige in onze samenkomst mag deelnemen aan het avondmaal of u nu vaste bezoeker bent of gast.
 • Kinderen mogen, onder supervisie van hun ouder(s), deelnemen aan het avondmaal. Wij laten de verantwoordelijkheid bij de ouder(s) om te bepalen of uw kind(eren) het doel en de achtergrond van het avondmaal voldoende begrijpen.
 • We verwachten dat iedere gelovige zichzelf, in navolging van het onderwijs van Paulus (1 Korintiërs 11:27-31) toetst voordat deze aan het avondmaal deelneemt.

Lidmaatschap

Als Kerk aan Huis Overschie geloven wij in het belang van de gemeenschap der heiligen, de kerk.

We erkennen het belang van samenkomsten en gemeenschap vormen, in lijn met de wijze waarop de discipelen van Jezus de kerk vormgaven in het bijbelboek Handelingen. Dit betekent dat kerk meer is dan alleen een gebouw, of een plek om op zondag samen te komen. We zien kerk, en specifiek Kerk aan Huis Overschie, als een gemeenschap en als een familie. Dit komt ook tot uiting in hoe wij aankijken tegen lidmaatschap van, en deelname aan Kerk aan Huis Overschie. Wij kennen geen lidmaatschap van de kerk in traditionele zin, met een geregistreerd lidmaatschap, maar veel meer geloven we dat we als gelovigen onderdeel zijn van het lichaam van Jezus, en op die wijze ook deel mogen zijn van de lokale kerk. Daarom geloven we dat een ieder die deel wil zijn van Kerk aan Huis Overschie vrij is om te komen, vrij is om te dienen, en vrij is om (in meer of mindere mate) bij te dragen aan de voortgang en groei van Kerk aan Huis Overschie. We geloven dat ieder iets als deel van het lichaam een rol en taak te vervullen heeft, en dat iedere gelovige specifieke gaven en talenten heeft die bijdragen aan de invulling van onze roeping als kerk. Deel zijn van Kerk aan Huis Overschie geschiedt op basis van de volgende principes:

 • We geloven in het belang van de lokale kerk als belangrijkste middel om het goede nieuws bekend te maken in de wereld.
 • We dragen gezamenlijk met elkaar zorg voor de missie en de visie van Kerk aan Huis Overschie, en zetten, met elkaar, onze tijd, geld, energie en talenten in om deze missie tot een succes te brengen.
 • Een ieder is welkom om te gast te zijn bij ons, en een ieder is welkom om zich (op ieder moment) deel te weten van Kerk aan Huis Overschie.
 • Iedereen die zich deel voelt van Kerk aan Huis Overschie, is welkom om, in overleg, dienstbaar te zijn.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.